Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica
vernisáž 16. září 2020 v 18:00

Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica

Oponentúra voči konvenciám obrazu a nachádzanie nového výrazu v reflexii štýlov a koncepcií. Dôraz na kultiváciu výrazu na základe interpretácie existujúcich faktov, motívov a technológií., presahov a citácií, vedomostí a neortodoxnej apropriácie klasických foriem.
Štúdium má poskytnúť poslucháčovi tohto ateliéru komplexnú možnosť sebarealizácie v tvorivom procese. Okrem skúsenosti s precíznym kresliarskym a maliarskym štúdiom podľa skutočnosti, ktorá je neprenosnou a nenahraditeľnou skúsenosťou, poslucháč si osvojuje základy tvorivého procesu, preveruje svoje vlastné limity, hľadá a nachádza svoj vlastný umelecký výraz naprieč médiami.
Rozsah zvolených metód siaha od iniciačných, procesuálnych rituálov cez vedomé analytické a konštruktívne štúdie predmetnej skutočnosti a priestorových javov v binokulárnom pohľade. Poslaním rôznych výrazových foriem je prehĺbenie a uvedomenie si obsahových a formálnych náležitostí tvorivého procesu. hľadá, ohmatáva hranice médií, individuálne poučeným rozhodnutím ich prekračuje v teritóriu maľby, kresby, akčného prejavu či realizácií v reálnom priestore.

Termíny

  • St 16.9.2020, 18:00 — Pá 13.11.2020

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka