Zdena Kolečková
Molekuly vzpomínek

Zdena Kolečková

Výstava Zdeny Kolečkové (1969) připravená pro Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí je sestavena z pečlivě komponovaného souboru starších i novějších prací, jejichž prostřednictvím autorka diváka citlivě uvádí do prostředí svého dlouhodobého zájmu – tedy do protikladné a významově mnohoznačné atmosféry města Ústí nad Labem chápaného jako symbol české příhraniční postindustriální periferie. Zdena Kolečková se v tomto městě v roce 1969 narodila a zůstala mu věrná v jeho nelehké kráse do dnešních dní, kdy v něm působí jak umělecky, tak pedagogicky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Příběh výstavy Molekuly vzpomínek je přitom především dynamizován zcela novou prací – krátkým video snímkem nazvaným V kůži Robinsona. Na jeho půdorysu autorka zaznamenává vlastní snahy o kultivaci často pokleslého a rozpadajícího se prostředí, které obývá prostřednictvím přirozených a praktických činností, například formou v jistém smyslu k neúspěchu předem odsouzeného pěstování obilí v chátrajících postindustriálních areálech. Zdena Kolečková se tak obrazně snaží uchopit a znovu zabydlet území, která zdánlivě definitivně ztratila smysl a vlastní péčí jim a jejich potenciálním uživatelům předestřít možnou budoucnost spojenou s aktivizací sdílené zodpovědnosti za stav životního prostředí a fungování vlastní komunity.

Video V kůži Robinsona (2020) je potom obklopeno výběrem digitálních tisků či maleb ze starších cyklů Just a Story (1999) a Sweet Secret (2003), které v detailní a estetizované zkratce reprezentují svůdné nebezpečí nekontrolovatelné hospodářské a ekologické exploatace tolik příznačné pro podkrušnohorskou industriální aglomeraci především ve druhé polovině dvacátého století. Vedle těchto hypertrofovaných dokumentů jakoby vystupujících z mlžného oparu sladkokyselé chemické inverze potom Zdena Kolečková v Galerii Sýpka prezentuje vzájemně se prolínající projekty, které využívají postupy spojené s racionálními způsoby poznáváni přírody a jejího využití pro účely každodenního života.  V díle Trojí identita (2008) propojuje intimní rodinný příběh z poválečného období spojený s odsunem německy mluvících obyvatel s pečlivým sběrem a záznamem sudetských rostlinných endemitů v podobě atraktivního herbáře. Ve dvojici komplexních a navzájem souvisejících projektů Made in Ghetto (2012) a Chemistry Tea & Mercury Coffee (2017–18) potom autorka kombinuje průzkum konkrétního industriální činností zásadně kontaminovaného území v okolí továrny SPOLCHEMIE, návrat k využívání tradičních receptur pro výrobu domácích produktů ze zde nalezených či pěstovaných rostlin a jejich důslednou laboratorní analýzu odhalující hloubku narušení přírodního rámce i neviditelné nebezpečí permanentně číhající na jeho uživatele.

Zdena Kolečková na půdorysu výstavy Molekuly vzpomínek – stejně jako v rámci celé své umělecké práce – trpělivě ohledává vlastní prostředí spoluurčované dramatickým historickým vývojem spojeným především s dvacátým stoletím, ale také se zcela aktuálními znepokojujícími společenskými procesy. Zapomenuté Sudety, nuceně opuštěné svými původními obyvateli a znovu a znovu vykořisťované a vytěsňované, se snaží znovu zabydlet i s vědomím nenávratnosti jejich ztráty. Pojmenovat současnou situaci, učinit ji prostřednictvím uměleckého díla uchopitelnou a v blízkém detailu srozumitelnou, nesmířit se s ní a trpělivě se snažit o její nápravu – to je cesta, kterou Zdena Kolečková chápe jako nezbytnou, aby dostála vlastnímu přesvědčení a jejímu chápání údělu umělce jako součásti konkrétního společenského rámce.

Zdena Kolečková je součástí silné umělecké generace, která vstoupila na českou a mezinárodní scénu v polovině devadesátých let dvacátého století a definovala nový obsahový i institucionální rámec místního umění v souvislosti s tehdy probíhající hlubokými společenskými, politickými, hospodářskými i kulturními změnami navazujícími na proces společenské transformace po pádu komunistického režimu v tehdejším Československu v roce 1989. V tomto kontextu se Zdena Kolečková prosadila jako součást tzv. ústeckého neo-konceptuálního okruhu (společně například s Michaelou Thelenovou, Jiřím Černickým, Pavlem Kopřivou, Pavlem Mrkusem a dalšími), který v českém uměleckém prostředí etabloval tematiku spojenou s problematikou vztahu centra a periferie, sociální angažovaností či environmentální zodpovědnosti. Zdena Kolečková připravila samostatné výstavy například pro Galerii Václava Špály v Praze, Dům umění v Českých Budějovicích, Dům umění města Brna či Galerii hlavního města Prahy a v zahraničí pro Miroslav Kraljević Gallery v Záhřebu, Arsenal Gallery v Bialystoku nebo Museum of Modern and Contemporary Art v Rijece. Zdena Kolečková je profesorkou v oboru Vizuální komunikace a pedagogicky působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Michal Koleček
 
Kurátor výstavy Leszek Wojaczek
 
Doprovodný program
 
22.01.2020 Vernisáž výstavy Zdena Kolečková - Molekuly vzpomínek za účasti autorky
 
22.01.2020 Vernisáž výstavy úvodní slovo Michal Koleček
 
22.01.2020 Vernisáž výstavy hudební doprovod Šimon Koleček
 
30.01.2020 Komentovaná prohlídka SUPŠ Sklářská
 
04.02.2020 Přednáška na téma Eco art
 
13.02.2020 Komentovaná prohlídka pro ZŠ
 
21.02.2020 Odpoledne v galerii Sýpka
 
27.02.2020 Workshop na téma Enviromentalní umění
 
05.03.2020 Komentovaná prohlídka pro studenty základní školy s kurátorem výstavy Leszkem Wojaczkem
 

Termíny

  • St 22.1.2020, 18:00 — Pá 27.3.2020

Místo konání

Galerie Sýpka

Pořadatel

Galerie Sýpka

Videa

Obrázky